TAKUU – Kuluttaja-asiakkaat

1. Yleistä

Tämä takuu koskee ainoastaan Isku-konserniin kuuluvien Isku Koti Oy:n sekä Isku Interior Oy:n (Isku) Lahden tehtaalla valmistamia tuotteita. Muiden valmistajien tuotteille takuu on valmistajan ilmoituksen mukainen. Takuu koskee vain tuotevalikoiman vakiotuotteita. Erikoistilauksille, kuten asiakaskohtaisesti räätälöidyille tuotteille, joiden räätälöity ominaisuus ei sisälly Iskun vakiovalikoimaan, takuuta ei myönnetä tai siitä sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

Takuun perusteella Isku vastaa valmistus- ja materiaalivirheistä, jotka ovat ilmenneet takuuaikana, jos niistä on ilmoitettu viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä hetkestä kun virhe havaittiin tai virhe olisi pitänyt havaita. Asiakas on velvollinen tarkastamaan tuotteen heti sen vastaanottamisen jälkeen.

Tuotetta tulee käyttää vain siinä ympäristössä ja sillä tavalla, kuin mihin se on suunniteltu, ellei toisin ole sovittu tai tästä takuusta muuta johdu.

Takuu annetaan ja takuuaika alkaa kulua, kun alkuperäinen tuote on ostettu Iskun myymälästä tai Iskun valtuuttamalta jälleenmyyjältä ja asiakas on vastaanottanut kyseisen tuotteen. Tuotteen korjaaminen tai uuden tuotteen toimittaminen ei pidennä tai uusi takuuaikaa.

Takuu edellyttää aina, että tuotetta on käytetty asianmukaisesti siten kuin, mihin sellainen tuote on tarkoitettu, ja että Puusepänteollisuus ry:n laatimia huonekalujen hoito-ohjeita on noudatettu.

Isku noudattaa huonekaluteollisuudessa yleisesti käytettyjä tiukkoja laatustandardeja. Tuotteessa ei ole valmistus- tai materiaalivirhettä, mikäli tuote on ollut Iskun noudattamien huonekaluja tai kiintokalusteita koskevien standardien mukainen.

Tämä takuu ei rajoita kuluttajan paikallisen lainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. Takuuajat

Tuote saattaa koostua osista, joiden kunkin takuuaika määräytyy erikseen. Takuuaika on näiden yleisten takuuehtojen mukainen, mikäli asiakkaalle ei toisin ilmoiteta. Eri tuotevalikoimiin voi tutustua lähemmin kulloinkin voimassa olevista tuotekuvastoista tai internet-sivuilla.

Kotikalusteet
Isku Koti Oy:n tuotevalikoima

Tuolit ja työtuolit 2 vuotta
- kaasujousien ja mekanismien takuu on 1 vuosi

Sohvat, rahit, lepotuolit ja sängyt 2 vuotta
- kaasujousien ja mekanismien takuu on 1 vuosi
- runkojen takuu on 10 vuotta, ei koske jousikiinnitystä

Unigold-patjojen jousien katkeamiselle ja irtoamiselle takuu on 10 vuotta

Hyllystöt, kaapistot, laatikostot ja senkit 2 vuotta
- pintakäsittelyn takuu on 1 vuosi

Pöydät 2 vuotta
- kaasujousien ja mekanismien takuu on 1 vuosi
- pintakäsittelyn takuu on 1 vuosi

Julkiskalusteet (Työympäristöt)
Isku Interior Oy:n tuotevalikoima

Tuolit ja työtuolit 5 vuotta
- kaasujousien ja mekanismien takuu on 1 vuosi

Sohvat, rahit, lepotuolit 5 vuotta
- kaasujousien ja mekanismien takuu on 2 vuosi

Säilytyskalusteet 5 vuotta
- pintakäsittelyn takuu on 2 vuotta

Pöydät 5 vuotta
- kaasujousien ja mekanismien takuu on 2 vuosi
- pintakäsittelyn takuu on 2 vuosi

3. Takuun rajoitukset

Takuu ei kata:
a) tuotteen normaalia kulumista, venymistä, painumista, värimuutoksia tai kolhiintumista;
b) asiakkaan itse suorittamasta tuotteen kuljetuksesta, asennuksesta tai varastoinnista aiheutuneita virheitä;
c) sopimattomasta käytöstä, huonosta kunnossapidosta, kosteudesta tai epänormaalista lämpötilasta aiheutuneita virheitä tai vaurioita;
d) virheitä jotka aiheutuvat tuotteen hoito-, kasaus- tai käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä;
e) mitään virheitä, jotka ovat aiheutuneet terävistä esineistä, väännön seurauksena, putouksen seurauksena, poikkeavan iskun seurauksena; tai
f) muita virheitä, vahinkoja tai vaikutuksia, jotka ovat seurausta jostakin tapahtumasta tai toimesta, joka on Iskun vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella tai jota Isku muuten ei pysty kohtuudella hallitsemaan.

Tämä takuu ei ole täytäntöön pantavissa jos:
a) tuotetta on käytetty epäasianmukaisesti tai tuotteessa on jälkiä, joiden perusteella voidaan olettaa tuotetta käytetyn epäasianmukaisesti;
b) tuotetta on muokattu tai korjattu jonkun muun henkilön tai oikeushenkilön kuin Iskun toimesta; tai
c) tuotteen tarkastusmerkintä on poistettu tai irrotettu, pyyhitty pois, muokattu tai tehty mahdottomaksi lukea.

Takuu ei ole myöskään täytäntöön pantavissa, mikäli tuote on liitetty osaksi jonkin muun kuin Iskun valmistamaa tuotetta tai sellaista Iskun valmistamaa tuotetta, jonka takuuaika on pienempi kuin liitettävän tuotteen.

Takuu ei kata tuotteen virheestä johtuvia välillisiä vahinkoja tai sellaisia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tuotteen käytöstä. Isku vastaa vain tuotteen korjaamisesta/ korvaamisesta. Isku ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat takuutoimituksen viivästyksestä.

4. Takuun täytäntöönpano

Takuukorvausvaatimuksen yhteydessä on esittävä tuote tai kuva virheestä ja ostotodistus lähimpään Iskun myymälään tai valtuutetulle Iskun jälleenmyyjälle. Mikäli tuote on ostettu Iskun verkkokaupasta, on asiakkaan oltava yhteydessä verkkokaupan asiakaspalveluun ja toimittava tämän antamien ohjeiden mukaisesti.

Isku arvioi, onko tuotteessa virhe, ja harkintansa mukaan joko korjaa tuotteen tai korvaa tuotteen uudella vastaavalla tuotteella. Mikäli Isku katsoo korjauksen/uuden tuotteen toimittamisen Iskulle kohtuuttomaksi esimerkiksi aiheutuvien kustannusten vuoksi, asiakkaalla on oikeus hinnanalennukseen kyseisen virheen arvoa vastaavalla määrällä. Isku arvioi virheen arvon tapauskohtaisesti suhteessa tuotteesta maksettuun hintaan. Isku sitoutuu siihen, että kaikki tuotteen korjaukset tai uudella korvaamiset tapahtuvat kohtuullisessa ajassa.